Introducció

La memòria del sistema de recollida i tractament de les Queixes, Incidències i Suggeriments de la ciutadania i del personal de l’organització adopta un nou format més visual tant en la versió on-line com en el document per escrit, així com més adaptat a la idea de circuit, que és com en realitat funciona aquest sistema.

Amb això pretenem simplificar els continguts de cara a disposar de la informació més significativa i útil per valorar el funcionament del sistema i prendre decisions.

La memòria constarà de 6 apartats:

1. La recepció: quantes incidències es reben, quines es responen immediatament i quines es transformen en expedients.

2. L’origen: quantes tenen l’origen en la ciutadania i quantes són internes de l’Ajuntament, per quins canals es reben, de quins barris.

3. La tipologia: el tipus d’incidències, per a tota la ciutat i per a cada barri.

4. La resposta: en quin temps, si estan dins o fora de termini, per quins canals i quins departaments la fan.

5. L’actuació: quin és el volum d’incidències que genera algun tipus d’intervenció i de quina mena.

6. Recomanacions: conclusions i estratègies de millora del sistema per a l’any vinent.

[Descarregar document Memòria Anual T’escoltem 2016]

 

 

La recepció

 

[INICI]

 

L’origen


[INICI]

 

La tipologia

 

(*) Les incidències de Manteniment de la Ciutat s’han tractat apart donat el seu volum molt per sobre d’altres tipus d’incidències, fet que hagués distorsionat la lectura de la gràfica.
[INICI]

La resposta


[INICI]

L’actuació


[INICI]

Recomanacions


[INICI]

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació