Memòria 2020

Escoltar pot ser complicat, però despres es pot actuar i el camí continua

Aturada al camí per a escoltar

La memòria en format provisional es troba a https://seu2.santboi.cat/informacio-publica/tescoltem/cala/memoria-anual-tescoltem-2020-provisional