Memòria del Servei T’Escoltem de l’any 2018.

La memòria ens dóna la informació recollida durant tot l’any sobre el funcionament d’aquest servei de relació amb la ciutadania i de participació en la vida quotidiana de la ciutat. Com en altres anys, dividim la informació en diferents blocs, La recepció dels suggeriments o propostes,com arriben,de quina mena de propostes es tracta, com és la resposta i finalment les actuacions que s’han generat.

Aquest gràfic ens dóna idea sobre l’evolució de les propostes

I aquest altre ens informa de la quantitat de suggeriments o propostes generades per la ciutadania i pel personal de l’ajuntament

Aquest gràfic ens informa de l’evolució de les propostes i suggeriments generats per la ciutadania per cada districte de la ciutat

En aquest cas podem observar l’evolució de les propostes i suggeriments per tipologies

Com que la tipologia de manteniment de la ciutat té més quantitat de suggeriments o propostes, la presentem en una gràfica diferent.

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació